Disclaimer

Middels het bezoeken van de pagina’s van deze website verklaart de bezoeker zich akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. VIVISOL Nederland B.V. (verder genoemd: VIVISOL) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

Het enige doel van deze website is het verstrekken van algemene informatie over VIVISOL en over de diensten die Vivisol levert. VIVISOL zal elke mogelijke inspanning leveren teneinde ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens op het moment van publicatie op de website up-to-date en zo nauwkeurig en volledig mogelijk zijn.Vivisol garandeert op geen enkele manier dat de informatie zoals gepubliceerd op de website, of informatie die via de website kan worden bereikt, juist en volledig is. VIVISOL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in gepubliceerde teksten, documenten en/of programma’s.
 

VIVISOL wijst elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot fouten, onjuistheden of omissies in informatie op de website zelf of informatie die via de website kan worden bereikt. In het algemeen wijst VIVISOL elke aansprakelijkheid van de hand voor wat betreft enige schade, direct danwel indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het bezoeken van de website, het gebruik van informatie gepubliceerd op de website of toegankelijk via de website, sofwarefouten of besmetting als gevolg van het bezoeken van de website en/of het downloaden van materiaal op de website.
 

De intellectuele eigendomsrechten van alle documenten op de website en alle elementen die deel uitmaken van de website komen uitsluitend toe aan VIVISOL. In het bijzonder: merknamen en ander intellectueel eigendom genoemd op de website zijn eigendom van VIVISOL of door derden is aan Vivisol toestemming verleend voor het gebruik hiervan.
 

VIVISOL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van andere websites die toegankelijk zijn via deze website. Het bestaan van een hyperlink betekent niet dat VIVISOL een website goedkeurt of aansprakelijkheid aanvaardt, aangezien VIVISOL geen invloed heeft op deze websites.
 

De gepubliceerde informatie op deze website heeft louter informatieve en adviserende doeleinden en impliceert geen professionele relatie met de gebruiker en/of bezoeker. De gebruiker wordt dan ook expliciet gevraagd om niet puur op basis van de informatie op de website te handelen.